Menu
0
Licht advies
Montage & Ophangservice
Al 35 jaar verlichtingsspecialist
Volg ons op Instagram

Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Verkoper: de webwinkel van Licht en accessoires

Artikel 2: toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden gelden, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, voor iedere aanbieding, bestelling en iedere overeenkomst tussen Verkoper en Koper, waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's Gravenhage onder nummer 28058005 en zullen door Verkoper op verzoek kosteloos worden toegezonden.
2.2. Door het plaatsen van een bestelling bij Verkoper gaat Koper uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht moet worden genomen.
2.4. Alle rechten en aanspraken die in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Verkoper gelden ook ten behoeve van eventueel door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3: tot stand komen overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2. Een overeenkomst komt pas tot stand als Verkoper de bestelling van Koper heeft geaccepteerd. Verkoper heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als de bestelling van Koper door Verkoper niet wordt geaccepteerd, krijgt Koper daar binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling door Verkoper bericht van.

Artikel 4: aanbiedingen en prijzen
4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2. Als de prijzen van de aangeboden goederen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat Koper bestelt en de uitvoering van de bestelling door Verkoper, heeft Koper het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Verkoper. Ontvangt Verkoper binnen deze termijn van tien (10) dagen geen bericht van Koper, dan wordt Koper geacht in te stemmen met de prijsverhoging.
4.3. Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en of andere aanduidingen van goederen en of diensten op haar website worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Verkoper is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op haar website voorkomende onjuiste informatie en heeft dan ook het recht bestellingen terzake te weigeren en/of terzake aangegane overeenkomsten te vernietigen c.q. te ontbinden.

Artikel 5: monsters en modellen
5.1. Is aan Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren goederen daarmee zullen overeenstemmen.
5.2. Afgebeelde kleuren in de webshop van Verkoper kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. De kleurechtheid van de goederen op de webshop zijn afhankelijk van de instelling van de monitor van Koper en grafische kaart. Koper kan derhalve geen rechten ontlenen aan de weergegeven kleuren in de webshop.

Artikel 6 leveringen
6.1. Aflevering vindt plaats per post/koerier aan Koper, tenzij anders is aangegeven en zal plaats vinden op het door Koper opgegeven adres. Bezorgingen door Verkoper per post/koerier is uitsluitend mogelijk binnen Nederland en België. Duitse klanten kunnen contact opnemen met de winkel voor de mogelijkheden van verzending. 
6.2. Verkoper is eerst gehouden om voor levering op de door Koper aangegeven wijze over te gaan zodra Koper het volledige door hem verschuldigde bedrag aan Verkoper heeft voldaan.
6.3. Op het moment van aflevering gaat het risico terzake van de afgeleverde goederen over op Koper.
6.4. Indien Koper de door hem bestelde goederen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, is hij in verzuim; in dat geval worden de goederen door de vervoerder retour gezonden naar het adres van de Verkoper. Verkoper is in dat geval gerechtigd de overeenkomst met Koper te ontbinden en behoudt zich met recht voor op schadevergoeding, tenzij sprake is van ontbinding door Koper als bedoeld in artikel 12.1.

Artikel 7: levertijden
7.1. De op de website van Verkoper vermelde levertijden zijn indicatief. Koper ontvangt zijn bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (10) werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij door Verkoper anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt Koper hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding.
7.2. Koper heeft in geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van Koper in redelijkheid niet kan worden verlangd dat (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand blijft.

Artikel 8: bezorg- of montagekosten
8.1. Indien Koper de door hem bestelde goederen ophaalt bij de winkel, is Koper  uiteraard geen extra kosten verschuldigd.
8.2. Indien Verkoper de door Koper bestelde goederen bij het door hem opgegeven bezorgadres dient af te leveren, is Koper gehouden om de bezorgkosten te voldoen. Dit bedraagt in Nederland € 7,25. Indien de door Koper geplaatste bestelling een orderbedrag van boven de € 80,- is Koper geen bezorgkosten verschuldigd in Nederland.
8.3. Retour kosten zijn voor de koper, tenzij anders is besproken zoals in geval van defect.  
8.4. Naast de hiervoor in lid 2 bedoelde bezorgkosten is Koper, indien een servicepunt zorg draagt voor montage van de door Koper bestelde goederen, gehouden om montagekosten te voldoen. De Verkoper dient contact op te nemen met het servicepunt; zij zullen de hoogte van deze kosten kenbaar maken.

Artikel 9: het vervoer en de vervoerschade
9.1. Verkoper regelt deugdelijk vervoer en draagt de verantwoordelijkheid voor het risico van beschadiging of verlies. Verkoper sluit hiervoor een transportverzekering af.
9.2. Indien Koper bij ontvangst van de goederen gebreken constateert, dient Koper dit op het ontvangstbewijs te melden en op te tekenen. Daarnaast dient Koper dit binnen twee (2) werkdagen te melden bij Verkoper. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van geleverde goederen, dient dit door Koper op het ontvangstbewijs te worden gemeld.
9.3. Voor reclames die geen verband houden met het vervoer is artikel 11 van toepassing.

Artikel 10: betaling
10.1. Koper is bij het plaatsen van zijn bestelling gehouden om het door hem verschuldigde bedrag via de betaalwijze als vermeld op de website aan Verkoper te voldoen. De bevestiging van de bestelling door Verkoper dient tevens als factuur. Koper is derhalve gehouden om het daarin genoemde bedrag te voldoen.
10.2. Koper dient zijn betaling te verrichten door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van Koper kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

Artikel 11: garanties en service
11.1. Verkoper staat er voor in dat de aan Koper verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen.
11.2. Indien voor gekochte en/of geleverde goederen door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die door Verkoper bij de levering aan Koper medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van verkoop en levering tussen Koper en Verkoper. De garantietermijn bedraagt 1 jaar, uitsluitend op vertoon van de factuur.
11.3. Verkoper staat er voor in dat ambachtelijke werkzaamheden ten behoeve van Koper worden uitgevoerd door terzake kundig personeel.
11.4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper of de fabrikant zijn verricht;
indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruikt en of het niet vakkundig installeren door een bevoegd persoon;
indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper;
Bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag, blikseminductie etc;
Oververhitting door gebruik van een te hoog wattage gloei- of halogeenlamp;
Blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude;
Lichtbronnen vallen buiten de garantie.

11.5. Verkoper beoordeelt de klachten en bepaalt op welke wijze klachten in behandeling worden genomen. Indien Verkoper beslist dat de klacht terecht is, zal hij handelen volgens de eventuele fabriek- en of groothandelsgarantie of wordt de klacht opgelost door het Servicepunt dat door Koper is aangegeven.
11.6. Verkoper verleent geen garantie op glaswerk en gratis meegeleverde en bijgevoegde lichtbronnen (gloeilampen, halogeenlampen, TL buizen, spaarlampen en ledlampen) en/of batterijen.

Artikel 12: zichttermijn/retourneren binnen 14 dagen
12.1. Nadat Koper de door hem bestelde goederen heeft ontvangen, heeft hij de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen, de overeenkomst met Verkoper te ontbinden. Koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.
12.2. De hiervoor in lid 1 bedoelde bevoegdheid van Koper geldt niet voor goederen die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (maatwerk), duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
12.3. Indien Koper de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 12.1 wenst te ontbinden, dient Koper dit binnen de hiervoor genoemde termijn van veertien (14) dagen schriftelijk aan Verkoper te melden.
12.4. Indien Koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat hij de overeenkomst met Verkoper heeft ontbonden, zal Verkoper deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat Verkoper de door Koper geretourneerde of teruggebrachte goederen heeft ontvangen, aan Koper terugbetalen, retour kosten worden niet vergoed.
12.5. Verkoper behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte goederen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat de goederen reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van Koper zijn beschadigd. Verkoper heeft in dat geval het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan Koper terug te betalen bedrag in mindering te brengen.
12.6. De retour te sturen artikelen dienen in originele staat te zijn, niet gebruikt, en in originele verpakking met de complete originele binnenverpakking.

Artikel 13: ontbinding binnen 14 werkdagen
13.1. Indien Verkoper niet binnen veertien (14) werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop Koper zijn bestelling bij Verkoper heeft gedaan, voor levering van de bestelde goederen zorg heeft gedragen, verkeert Verkoper van rechtswege in verzuim en is Koper gerechtigd om de overeenkomst met Verkoper te ontbinden.
13.2. De hiervoor in lid 1 genoemde bevoegdheid heeft Koper niet voor zover Verkoper met Koper een andere leveringstermijn is overeengekomen of voor zover de vertraging in de levering Verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.
13.3. Indien nakoming blijvend onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, moet Koper daarvan per omgaande worden kennis gegeven en heeft Koper recht op teruggave van het door hem aan Verkoper betaalde bedrag. Verkoper zal deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat Verkoper Koper in kennis heeft gesteld van de onmogelijkheid om te leveren aan Koper terugbetalen.

Artikel 14: annulering door Koper
14.1. Bij eenzijdige annulering van de koopovereenkomst door Koper, na de termijn van 14 dagen, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de in de overeenkomst gemelde bedrag.

Artikel 15: aansprakelijkheid
15.1. Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade van Koper of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de door Koper bestelde goederen.
15.2. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Verkoper ten opzichte van Koper, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
15.3. Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de website van Verkoper alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk, voor voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van het door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.

Artikel 16: overmacht
16.1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Verkoper feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 17: privacy
17.1. Verkoper verzamelt persoonlijke informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) in het kader van registratie op de webshop of bij intekening op overige al dan niet commerciële acties.
17.2. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan overige al dan niet commerciële acties kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden gedeeld met contractueel verbonden partijen. De informatie zal dan worden gebruikt om dienstverlening te verbeteren en om gepersonifieerde informatie te verstrekken.
17.3. Indien persoonlijke informatie van Koper niet gebruikt mag worden, kan Koper dit kenbaar maken via de website. Koper heeft recht op inzage en verbetering van haar gegevens.
17.4. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Verkoper geen invloed. Verkoper is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk.

Artikel 18: klachten
18.1. Klachten over de geleverde goederen, het handelen van Verkoper of anderszins, kunnen door Koper worden ingediend bij Verkoper.
18.2. Koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde goederen te onderzoeken of Verkoper de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Verkoper terstond doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen na levering in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien Koper zulks niet doet, wordt de Verkoper geacht volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst te hebben voldaan.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €50,00 en de verzending is gratis